Archeologie

Archeologie v Lovosicích

weinzierlPočátky archeologie v Lovosicích

Počátky archeologie v Lovosicích sahají do druhé poloviny devatenáctého století. S rozvojem města a zpracovatelského průmyslu na jeho území došlo i odhalování mnohých archeologických památek…


Pravěké objevy při stavbě průmyslové haly TRIS

Pravěké objevy 13Jak se v Lovosicích pohřbívalo

Buldozerem prováděné skrývky ornice, nutné pro potřeby stavby a zároveň pro započetí záchranného archeologického výzkumu, se rozběhly v březnu 2002. Hned na prvních několika metrech zbavených ornice…

Pravěké objevy 20Jak se v Lovosicích žilo

Posuneme se nejen v čase směrem kupředu, ale i od poněkud pesimistických posledních věcí člověka k životním aktivitám člověka – zemědělce. Posun v čase od prvního dílu nebude nijak radikální…

Pravěké objevy 9Střet dvou světů

Vzájemné prolínání pohřebního a sídlištního areálu je okolnost dosti zvláštní, která jistě stojí za pozornost a krátké zamyšlení. Tradičním pravěkým zvykem bylo, že lidé svou osadu vždy striktně oddělovali od místa…


Pravěké objevy při stavbě průmyslové haly AOYAMA

Pravěké objevy AOYAMA 5Zajímavé eneolitické nálezy

K nejstarším pozůstatkům na ploše dnes již stojící haly řadíme tři jámy kultury řivnáčské, kterou datujeme zhruba mezi léta 3000 až 2700 př.n.l. Dvě jámy byly oválného tvaru a získalo se z nich několik…

Pravěké objevy AOYAMA 48Bylanská kultura nejen v Lovosicích

Popisované období nazýváme starší dobou železnou a je z hlediska datování nejmladším pozůstatkem jak na ploše společnosti AOYAMA, tak haly TRIS. Nalezené hroby jsou sice pozůstatkem nejmladším…

Pravěké objevy AOYAMA 32Hroby bylanské kultury I

V následných pokračováních budeme společně postupovat od hrobů slabě vybavených, přes lépe vybavené, až po ty nejbohatší. Způsob pohřebního obřadu a obsažené milodary v hrobech…

Pravěké objevy AOYAMA 36Hroby bylanské kultury II

V popisu budeme postupovat po společenském žebříčku bylanské kultury směrem vzhůru, k bohatším a váženějším představitelům tehdejší vyšší třídy. Dnešní pozornost věnujeme především hrobům…

Pravěké objevy AOYAMA 40Hroby bylanské kultury III

Náš vzestup po společenské stupnici od chudých hrobů k bohatým narušíme kapitolou o hrobech, jež spadají do zcela zvláštní skupiny. Jde o hroby vícenásobné či hromadné, tedy s více než jedním pohřbeným…

Pravěké objevy AOYAMA 47Hroby bylanské kultury IV

Dostáváme se k nejbohatším hrobům starší doby železné odkrytým v roce 2002 na ploše japonské společnosti AOYAMA. Zde si popíšeme bohaté jezdecké a tzv. „knížecí“ hroby, čímž se přiblížíme ke špičce…

Pravěké objevy AOYAMA 25Hroby bylanské kultury V

Výčet nálezů ze starší doby železné dnes uzavřeme kapitolou o dvou nejbohatších hrobech, v jejichž výbavě se vyskytovaly části čtyřkolových vozů. Ve starší literatuře jsou tyto hroby tradičně nazývány…

Pravěké objevy AOYAMA 31Zhodnocení pohřebiště bylanské kultury

Díky rozsáhlému pohřebnímu areálu jsme měli možnost seznámit se s celou paletou pohřebních ritů a zvyklostí. Zaznamenali jsme všechny druhy obřadů, a to jak kostrový a žárový, tak i birituální…


Lovosice v pravěku

Lovosice v pravěku 3Lovosice v pravěku a raném středověku

Díky své výhodné poloze na okraji České tabule v podhůří Českého středohoří na břehu Labe je prostor dnešních Lovosic osídlen nepřetržitě již více než 7000 let. Od okamžiku, kdy si člověk v mladší…