Muzeum

Historie prvního muzea v Lovosicích 1956-1960

Tento článek vyšel v týdeníku pracujících lovosického okresu „Za lepší život“ 3. dubna 1956 na první straně.

V Lovosicích bude okresní museum

V minulých dnech se konala schůzka vlastivědného kroužku při odboru osvěty ONV v Lovosicích. Kroužek se zabýval založením musea. Místní národní výbor v Lovosicích pro tento účel uvolnil místnosti v ulici 8. května (nad okresní knihovnou) a předal odboru osvěty v Lovosicích. Přítomní se přihlásili do práce jednotlivých odborů a budou pracovat samostatně. Do doby než budeme mít stálého placeného musejníka, bude jedenkrát týdně do musea choditi a říditi práci soudružka Kobrčová, zaměstnankyně Turisty v Lovosicích. Bude tu hodně práce, než se svezou exponáty, patřící do Lovosic, z různých míst okresu a vlasti a budou řádně instalovány. Práce však to bude radostná, neboť budeme míti zde nový stánek kultury, který každý rád, kdo do Lovosic přijede, shlédne.

Místní národní výbor plní každý bod akčního plánu a pevně věří, že za pomoci širokých mas obyvatelstva všechny práce v roce 1956 zvládne.

Josef Veleman

Okresní muzeum bylo v Lovosicích v roce 1956 skutečně zřízeno v ulici 8. května č. p. 23. Sbírky pocházely z celého lovosického okresu. Koncem listopadu roku 1954 bylo zrušeno v Libochovicích Křenkovo krajinské muzeum a jeho sbírky byly uskladněny v muzeu v Lovosicích. V následujících letech mělo být muzeum umístěno v lovosickém zámku. Mělo tehdy expozici přírodovědnou, archeologickou, historickou, rybářskou, ovocnářskou a tehdejší socialistické výstavby. Ředitelem muzea byl František Fišer. V roce 1959 byla uspořádána výstava „Lovosicko v letech 1918-1960“. V roce 1960 byly sbírky na základě územní reorganizace přemístěny do Litoměřic a do místností uvolněných po muzeu byla umístěna Městská lidová knihovna.

Pro zajímavost uvádím, že o založení muzea uvažovali už konšelé za I. republiky. 7.2.1922 rada usnesla, že pro museum bude zakoupen obraz „Bitva u Lovosic“ za 327,- Kč Obraz zakoupen opravdu byl. 25.10.1921 oznámil komisař Pietsch, že chce věnovat své prehistorické sbírky a nálezy museu, pokud bude zřízeno. 5.3.1923 byla jeho sbírka městem za 3.000,- Kč zakoupena.

Eva Hozmanová

Historie snahy o návrat muzea do Lovosic

Článek Ing. Hozmanové, který byl uveřejněný v Lovosickém dnešku 8/2006 popisuje první jednání o možném návratu muzea do Lovosic. Popisované události později vedly k založení Občanského sdružení Muzeum Lovosicka, které svojí činností o muzeum v Lovosicích dále usiluje.

V Lovosicích bude muzeum

Po mnoha letech se začalo o muzeu v Lovosicích uvažovat až v novém tisíciletí a to v souvislosti s rekonstrukcí a novým využitím bývalé Polikliniky, původně tzv. Pfannschmidtovy vily postavené měšťanem a pozdějším starostou Lovosic panem Franzem Pfannnschmidtem koncem 19. století (1887). První zmínku přinesla Mladá fronta dnes v rozhovoru se starostou Lovosic Janem Kulhánkem v roce 2004, první orientační schůzka, na které byla i ředitelka Oblastního muzea v Litoměřicích Eva Štíbrová a Marek Pulpán z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech proběhla v prosinci 2005 a první závazné kroky byly provedeny v okamžiku, když Rada Města Lovosice dala souhlas ke zpracování studie pro stavební úpravu dnes nepříliš vzhledného objektu vily na reprezentační budovu našeho města. U zrodu myšlenky urychlení návratu muzea do Lovosic stál pan Miroslav Hvorka, lovosický fotograf a reportér měsíčníku Lovosický dnešek.
V dubnu se konala první schůzka s architekty nad plány, přítomni byli architekti z Ateliéru AGN, starosta Jan Kulhánek, vedoucí odboru školství MěÚ Alena Zelenková, památkář MěÚ Robert Paťcha, pan Miroslav Hvorka, Ing. Stanislav Honzík a další přátelé myšlenky muzea v Lovosicích.

Druhé setkání příznivců muzea v Lovosicích se uskutečnilo 26.6.2006. Schůzka byla pracovní, nejprve pan Paťcha informoval o stavu studie na rekonstrukci a o žádosti o dotaci ve výši 1 mil. korun na Ministerstvu kultury ČR a do Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, jehož realizátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním úkolem setkání bylo přibližně navrhnout expozice, které by v muzeu měly být zahrnuty a určit jednotlivé účastníky jako garanty pro jejich náplň. Účastníci se dohodli na těchto oblastech –

  1. historie vily a historie její rekonstrukce,
  2. expozice archeologická,
  3. osobnosti města,
  4. historie města (stará – majestát, portrét Adama z Valdštejna apod. a nová po roce 1945 – fotografie města původní a po změně, zde využít sbírku pana Nesvarby),
  5. průmysl (pivovar, DELI, SCHZ, Glanzstoff – použít sbírku pana Nesvarby (pivní láhve, fotografie, akcie firem apod.),
  6. Panoráma Českého středohoří, flora, fauna, minerály.

Přítomní také předběžně projednali návrh stanov občanského sdružení – Společnosti pro návrat muzea do Lovosic. Detailní znění stanov připraví pan Hvorka na třetí setkání, které by se mělo konat v září 2006. Věřme, že muzeum se opět do Lovosic vrátí, i když to bude stát mnoho úsilí, času i finančních prostředků.

Když srovnáte článek pana Velemana z roku 1956 a tento článek, nemáte pocit, že se historie opakuje? I tenkrát stáli u zrodu nadšenci a proto se muzeum podařilo vydupat ze země. Doufejme, že budeme stejně úspěšní.

Eva Hozmanová