Zapomenutý poklad u Tříkřížového vrchu

Položme si otázku kdo, kdy a proč se snažil tomuto tak tajemnému místu vtlačit symbol křesťanství v podobě třech křížů a nazval ho Kalvárií. Je to jen pouhá symbolika, magie či náhoda? K tomuto prazvláštnímu místu se váže hned několik pověstí. Je zvláštní, že zdejší místo si oblíbili také Templáři a zbytky jejich tvrze a kláštera, byly patrny ještě v 19. století. Je možné, že se jednalo i o obětní místo, neboť se zde nalezl také největší říční poklad v českých zemích, který obsahuje ke stovce bronzových

Povězme si příběh o Václavovi, který ten poklad našel

Václav byl malý čiperný chlapec, který žil a vyrůstal v obci Lukavci spolu se svou sestrou Aničkou. Ve svých 14 letech jako správný dobrodruh odcestoval do Prahy do Labsko-plavební společnosti, kde se plavil na trase Praha – Hamburk. Na svých plavbách se v lovosickém přístavu seznámil s překrásnou Marií, a z jejich lásky se jim narodil syn. Nepřízeň osudu jim však nedovolila, aby se mohli spolu vzít. Byla válka, Marie byla Němka a Václav Čech. Netrvalo, dlouho válka skončila, ale Václav s Marií se opět nemohli vzít. Ke konci války v roce 1945, byl Václav shodou okolností na lodi v Hamburku, kde všichni padli do amerického zajetí. Po příjezdu ze zajetí čekala na Václava další šokující zpráva, Marie spolu se synem jsou zařazeni do odsunu. S velkým nasazením sil Václav zařídil, aby jeho rodina mohla zůstat v Čechách. A konečně po dlouhé době v roce 1948 se mohli oba vzít. Tou dobou bylo jejich synovi již pět let. Po složení kormidelnických zkoušek si zařídil, aby se jeho manželka i se synem mohli spolu s ním účastnit plavby do Hamburku. Bohužel nepřízeň osudu tu opět hrála velikou roli a během plavby měl Václav veliký úraz na hlavě.
Na vyslaný signál z lodi s prosbou o pomoc však nikdo nereagoval, ačkoli okolo nich plulo mnoho českých lodí. Signál zachytila až německá loď, která jim pomohla a dopravila je do Hamburku. Václavův stav byl velmi vážný a vyžádal si hospitalizaci v nemocnici půl roku.
Po návratu domů složil Václav již kapitánské zkoušky, ale plavit se takovou dálku, už nechtěl. Přes veškeré nabídky od společnosti, přijal práci bagristy na Labi.

Když kolem roku 1951 čistil Václav dno na řece Labi u Tříkřížového vrchu, podařilo se mu tu nalézt největší říční poklad v českých zemích, který obsahoval ke stovce bronzových zbraní a šperků. Máme záznamy, že první zprávy o nálezu takových bronzových předmětů pocházejí již z roku 1933, kdy vždy skončily v rukou soukromých sběratelů a po válce se podařilo zkonfiskovat německým soukromým sběratelů ještě dalších 36 předmětů vybagrovaných u Tříkřížového vrchu a odevzdat do litoměřického muzea. Osm dalších předmětů se dostalo do muzea v Třebenicích. Přesto se nálezy dále ztrácely. Zájem o bronz projevovali i úředníci z vedení podniku. Dvě čepele mečů zdobily kancelář pískovny.

Z celého pokladu si Václav z Lukavce odnesl jeden meč domů a daroval ho místní škole v obci, kde tou dobou byl ředitelem pan Tůma, který se později odstěhoval do Litoměřic a stal se školním inspektorem. Bohužel se bronzový meč ze školy s odchodem pana ředitele také ztratil. Je však s podivem, že o objevení tak velkého pokladu, který je dnes částečně vystaven v litoměřickém muzeu, ví jen pár zasvěcených a jméno jeho nálezce Václava Kociána z Lukavce se ztrácí v čase zapomnění. Ani nám není jasné, jestli někdy Václav dostal za tak skvělý objev alespoň menší kompenzaci, či poděkování.

Sepsal Martin Ladislav Brůža s laskavým svolením Václavovy sestry Anny z Kladna roku 2013.

BOAS 21.3.1975 Lovosice

BOAS 21.3.1975 Lovosice
Historie automobilových orientačních soutěží v bývalém Československu sahá do šedesátých let 20. století, kdy Svazarm začal pořádat tzv. branně-orientační automobilové soutěže (BOAS).
Tyto soutěže si brzy získaly velkou popularitu, takže na některých závodech startovalo i více než sto soutěžních posádek. Vlastní závod býval obvykle doplněn o branné prvky, které soutěžící plnili na stanovištích rozmístěných po trati (hod granátem, střelba ze vzduchovky apod.). Vrcholem popularity BOAS byl přelom sedmdesátých a osmdesátých let.
Obvyklou součástí bývala jízda zručnosti. Konala se vždy na uzavřeném prostranství a spočívá v projetí krátké, předem určené trati, jejíž plánek je zveřejněn dopředu. Základním hodnoticím kritériem je čas, zároveň je však třeba správně projet všechny vytyčené prvky, mezi něž obvykle patří slalom (vpřed, někdy i vzad), zajetí nebo zacouvání do garáže, zastavení vozidla na přesnost, osmička apod. Výsledné pořadí je dáno kombinací dosaženého času a počtem chyb při průjezdu jednotlivých prvků.

Soutěžní posádka obvykle sestává z řidiče a navigátora. Role navigátora se často zejména u začínajících posádek poněkud podceňuje, ačkoliv právě navigátor je tím důležitějším členem posádky a jeho schopnosti daleko více ovlivňují úspěch posádky v soutěži než jízdní zručnost řidiče.

foto: Miroslav Hvorka

img308 img309 img310 img311 img312 img313 img314 img315 img316 img317

Šibenice u Lukavce

Šibenice u Lukavce

Nedaleko Lukavce, směrem na Lovosice stávala šibenice.
Zmínku o ni nalezneme ve starých pramenech již kolem roku 1702. Tehdy odsouzený na smrt musel nejprve ujít na popravu z Lovosic pěkný kus cesty a to od Starého rybníka z lovosické strany (od cukrovaru) ke kapli Bratrství, později zvanou tzv. U třech křížů (dnes je to kaplička  ,,Srdce Ježíšova“ a stojí na křižovatce u cukrovaru, směrem na Siřejovice), kde byla poskytnuta odsouzenci duchovní útěcha na jeho poslední cestě. Po rozhřešení a zpytování svědomí, pokračoval odsouzený směrem k šibenici kolem pole, které se táhlo od kaple Bratrství, směrem na Lukavec, tomu poli se říkávalo „Šibeniční pole“.
Šibenice původně stála v místě, kde se dodnes říká na Johance (dnes zde stojí výcvikové středisko pro psy) a samotná katovna stávala opodál, v místech dnešního železničního nadjezdu.

Zápis v gruntovní knize z roku 1729 nazývá toto místo jako »U lovosického hrdelního práva«. V těch dobách míval každý vrchnostenský úřad hrdelní právo a popravčí místo, svou šibenici.
Marie Terezie v  roce 1766 toto hrdelní právo nižším vrchnostem odňala a tak měly v litoměřické oblasti právo hrdelní jen soudy v Litoměřicích a v Ústí nad Labem.
Na památku, byla v místech šibenice, postavena barokní socha Svaté Barbory, kterou nechalo r. 1776 město Lovosice zhotovit, za 70 zlatých u sochaře Bartoloměje Edera z Budyně nad Ohří.
Po více než sto letech, byla socha na náklad Josefa Krna, majitele hotelu
»U dráhy« (na místě dnešního areálu Kulturního střediska Lovoš), renovována a přemístěna do malého lapidária za kostel Svatého Václava v Lovosicích.

Lapidárium barokních soch vzniklo na východní straně kostela v roce 1909 a 1952. Jedná se o kamenné plastiky, které jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které tvoří nejenom působivý urbanistický prvek, ale i doklad vysoké uměleckořemeslné úrovně našich předků. Sochy Svaté Barbory, Svatého Floriána, Svatého Vavřince a Svatého Jana Nepomuckého se dostali do havarijního stavu zejména vlivem povětrnostních podmínek a byly restaurovány v 70. létech 20. stol. a později také v roce 1986 a naposledy prošli sochy renovací v roce 2006.

Podstavec sv. Barbory nese jednoduchý nápis:
S: BARBARA ORA PRO NOBIS A 1776 
( Svatá Barboro oroduj za nás.)

Posledním oběšeným na lukavecké šibenici, byl Florián Edelmann. Který byl dne pátého února 1758 litoměřickým soudem předán lovosickému městskému soudu, nad nímž byl vynesen rozsudek trestu smrti oběšením, potvrzený odvolacím soudem v Praze. Poprava byla vykonána osmnáctého srpna 1758 na šibenici litoměřickým katem.

Město Lovosice mělo v souvislosti s touto exekucí vydání šedesát zlatých a třicet sedm krejcarů.
IMG_7827 IMG_7828 IMG_7831

 

 

Poslední lodní mlýn na Labi

Poslední lodní mlýn na Labi

Náhodná shoda událostí způsobila můj zájem o dávného rodáka z Lukavce. Před časem jsem ve svých písemnostech objevil barevný pohled, který mi v roce 1943, coby malému chlapci, poslal můj děda. Pohlednice byla kolorovanou fotografií posledního lodního mlýna na Labi. Na rubu fotografie bylo napsáno, že poslední mlýn náležel starému Rosenkranzovi z Píšťan. Mezi pamětníky se rovněž tradovalo, že měl být zhotoven model tohoto mlýna, nebylo ale známo, jestli skutečně existuje, případně kde se nachází.

Ve stejné době jsem organizoval návštěvu členů a příznivců Občanského sdružení Muzeum lovosicka, starých restaurovaných mlýnů v Zubrnicích. K překvapení návštěvníků je zde zmíněný model lodního mlýna, zhotovený v měřítku 1:35, vystaven. Tyto dvě téměř současné události podnítily můj hlubší zájem nejen o mlýn, ale i o onoho posledního mlynáře. Od likvidace mlýna v roce 1911 do dneška došlo k tolika událostem (války, politické a hospodářské změny), že přes pátrání v mnoha archivech i muzeích se dosud nepodařilo zjistit vyčerpávající informace ani o mlýnu, ani o mlynáři.

Co jsem tedy dosud o mlynáři zjistil: posledním mlynářem byl Josef Rosenkranz, narozený 6. srpna 1854 v Lukavci, č.p. 36 v dnes již neexistujícím domě.
Byl prvorozeným ze šesti dětí, manželů Franze, chalupáře z Lukavce a Anny roz. Morgensternové z Března u Velemína.

Kdy se stal posledním mlynářem mi není dosud známo. Prameny uvádí, že se za něj provdala Therezia, vdova po předchozím majiteli mlýna Josefu Fieberovi z Mlékojed, který mlýn vlastnil od 3.8.1880. V té době bylo Josefu Rosenkranzovi 26 roků a lze tedy spekulovat, že mohl být pro práci ve mlýně najat. Nebylo by pak nepravděpodobné, kdyby si jej později vdova po Fieberovi, jako znalého mlýna vzala za manžela, i když byla o 11 let starší než on. Ve státním archivu v Lovosicích se nachází vzácný snímek Josefa Rosenkranze, pořízený v červenci roku 1940. Poměrně známý, kolorovaný snímek lodního mlýna v Lovosicích, pochází z roku 1902 a je na něm s největší pravděpodobností zachycen i námi sledovaný poslední mlynář Josef Rosenkranz, tehdy již pravděpodobně občan Píšťan, kam se při sčítání roku 1921 hlásil.

Pátrání po osudech mlýna i mlynáře neuzavírám. Mlynářem posledního lodního mlýna na Labi Josef Rosenkranz nepochybně byl. Byl-li také jeho majitelem, není dosud jasné. Při sčítání jako povolání uvádí „soukromník“, manželka žádné neuvádí. Známé prameny uvádějí jako poslední majitelku Therezii, jiné zmiňují jejího manžela Josefa. S díky přijmu od laskavých čtenářů jakékoliv další informace, týkající se mlynáře i mlýna.

Zdeněk Kaftan 2013

mlýn na Labi-1

Materiál získaný kopiemi archiválií archivu v Lovosicích

Materiál získaný kopiemi archiválií archivu v Lovosicích

10. Rallye Lovosice 1974

10. Rallye se jela 31. 8. 1974 v Lovosicích. Ředitelem soutěže byl pan Macek a první start odstartoval  Vladimír Cmíral. Přihlášeno bylo celkem 81 posádek vozidel, z toho ze závodu odstoupilo 33 posádek a závodů se účastnilo 48 posádek vozidel. Na prvním místě s číslem 11. se umístily, Kopejsko Josef a Černohorský Jiří se Škodou 120 s časem 24:30. Na druhém místě se umístily se startovním číslem 67. Rosa Roman a Samek Josef se Škodou 110 L Rallye s celkovým časem 25:30. A na třetím místě se umístily se startovním číslem 81. Brotánek Miroslav a Mirovský Miroslav s Fiatem 128 s časem 25:48.

Za AMK SCHZ Lovosice se kromě Romana Rosy a Josefa Samka jako desátý, se startovním číslem 26. umístily Vlasák Bořivoj a Pelech Petr se Škodou 1000 MB. a na 42 místě se startovním číslem 68. skončily Vošlajer Ivan a Máder Jan se Škodou 110 L. Ze závodů za Lovosice odstoupil Johanovský Vlastimil a Čapek Pavel se Škodou 110 LS.

Fotografie k příspěvku: Miroslav Hvorka.