Keltové na dějinné scéně („Klasici barbarského světa“)

Okolí našeho města skýtalo odedávna ideální podmínky pro osídlení – vynikající půdu, příhodné klima a výhodnou polohu na břehu Labe na úpatí Českého středohoří. Vystřídaly se zde mnohé kultury neolitu, eneolitu, doby bronzové i železné. V mladší době železné se v Lovosicích objevují Keltové. Vznik a původ Keltů není dosud zcela jasný, soudí se, že jejich kolébka byla kdesi v západní části střední Evropy, někde mezi Francií a Čechami. V Čechách je známo několik jejich oppid – Závist, Stradonice, kopec Vladař u Žlutic a další. Také na území Lovosic existovalo velké keltské sídliště.

Na území dnešních Lovosic se Keltové objevují na přelomu 3. a 2. století před Kr.; v tomto období se zde nacházelo několik menších osad. Ve 2. století před Kr. vytvořily tyto osady jedno velké centrum, jehož středobod ležel u dřívějšího labského přístavu při původním soutoku Modly a Labe v dnešních ulicích Resslova, Dlouhá a Osvoboditelů. Sídliště se podobalo keltským městům-oppidům, sestávalo z oplocených dvorců, některá prostranství byla vydlážděna, voda se brávala i z roubených studní, nejen z Labe. Neleželo však na kopci a nemělo opevnění. Počet obyvatel mohl v největších dobách rozkvětu sídliště dosáhnout až 1.000. Sídliště se podél Labe táhlo od Lovosic do Malých Žernosek do vzdálenosti 1,5 – 2 km, šířka se pohybovala mezi 250-300 m.

Výzkumy PhDr. Salače a spol. přinesly doklady značných řemeslných aktivit (výroba mlýnských kamenů, železářství, pece pro výrobu jemné keramiky, tkaní látek) i obchodních kontaktů (skleněné náramky, grafitová keramika, amfora na víno). Část obyvatel se ovšem zabývala zemědělstvím, obchodovalo se také s obilím. Skutečně mimořádným nálezem byla dílna na výrobu mlýnských kamenů v Oparenském údolí (našly se polotovary a zmetky). Výrobky se vozily až ke Kunětické hoře a do Starého Hradiska na Prostějovsku, po vodě také do Saska; našly se i v Rakousku. Lovosické centrum představovalo dosud neznámý typ keltského sídliště. Byl pro něj nalezen název výrobní a distribuční centrum.

Doba, kdy v na území našeho nynějšího města, sídlili Keltové-Bójové, představuje vrchol pravěkého vývoje Lovosic. I když Keltové nesídlili v Čechách dlouho, vzhledem ke své pracovitosti a píli, technickému talentu a vysokému uměleckému cítění, zanechali po sobě mimořádný kulturní vklad. Někteří se stali obětí vpádu Germánů a část jich odešla neznámo kam. Asi 50 let před Kr. bylo opuštěno také zdejší sídliště. Na jeho zbytcích postavili nově došlí osadníci Markomani svá obydlí, cca kolem přelomu letopočtu.

Autor: Eva Hozmanová

Komentáře nejsou povoleny.